• Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin sözlü ve fiziki şiddet gerçekleşti

  Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin sözlü ve fiziki şiddet gerçekleşti

  Türkiye’de 142 bin doktor görev yapıyor ve bir doktora 572 hasta düşüyor.Ülkemizde 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakam OECD ülkelerinde 10 bin kişiye yaklaşık 30 hekimdir. Yani Türkiye’de meslektaşlarım diğer dünyadaki doktorlara göre çok daha fazla hasta bakıyor.

  Sağlık çalışanlarına dünyanın her yerinde şiddet riski yüksektir. Sağlık çalışanlarının şiddet riski diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazladır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlık çalışanlarının % 8 ila %38’i, kariyerlerinin bir noktasında fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Bunun dışında pek çok çalışan ise sözel saldırganlığa maruz kalıyor veya tehdit ediliyor. 

  Sağlık çalışanlarına şiddet en çok hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştiriliyor. Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet sayısı yaklaşık 46 bindir.

  SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİ ÖNLEMEDE MEDYANIN ROLÜ  

  Medyada sağlık çalışanlarıyla ilgili olumsuz haberlerin ve sonrasında yaşanılan olumsuz davranışların sıklıkla gündeme getirilmesi, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanması sonrasında şiddet uygulayanların cezalandırılmaması veya sonuçlarının gündeme getirilmemesi de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

  Amacı insanlara yardım etmek olan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışmaları en doğal haklarıdır.

  Güvenli koşulların sağlanmasında çalışanların eğitimi, mevzuatların düzenlenmesi, yöneticilerin üzerine düşen görevleri layıkıyla yapması gibi çok yönlü konular yer almakla birlikte yasal düzenlemelerin de gerekli olduğu açıktır.

  Toplumun adalete olan inancını artırmak, şiddetin önlenmesi konusunda toplumun eğitimini sağlamak, sağlık sistemindeki eksiklikleri gidermek ve sağlık merkezlerinde verilen hizmetleri uygun hale getirmek şiddeti önlemede etkili olacaktır.

  Sağlık çalışanlarına karşı şiddet kabul edilemez.

  Sağlık çalışanlarına karşı şiddet kabul edilemez. Sağlık çalışanlarının psikolojik ve fiziksel refahı üzerinde sadece olumsuz bir etki yapmakla kalmaz, aynı zamanda iş motivasyonlarını da etkiler. Sonuç olarak, bu şiddettıbbi bakım kalitesini düşürmekte ve sağlık hizmetinin sunumunu zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda sağlık sektöründe özellikle sosyal güvenlik sistemi kaynaklarında büyük mali kayıplara neden olmaktadır.

  Sağlıkta şiddet tıp eğitimini de etkilemektedir

  Sağlıkta şiddet tıp eğitimini de etkilemektedir; bu iki yönde gerçekleşmektedir. Birincisi; yıllarca doktorluk hayali kuran başarılı ve donanımlı öğrenciler bu kadar zorlu ve fedakârlık dolu eğitim süreci sonunda gerek maddi gerekse manevi tatmin yaşamanın zor olduğu bir de üzerine hayatlarına kast edecek oranlara varan şiddet riski nedeni ile tıp eğitiminden vazgeçebilmektedirler.

  Sağlıkta şiddetin ikinci yansıması ise tıp fakültelerinde okuyan öğrenciler üzerine olmaktadır. Artık öğrenciler Tıpta Uzmanlık Sınavlarında (TUS) ya da malpraktise konu olabilecek çalışmaları kapsamayan az riskli uzmanlıklara yönelmektedirler.

  Gelecekte önlem alınmaz ise toplumu gerçekten büyük sorunlar beklemektedir.

  Gelecekte önlem alınmaz ise toplumu gerçekten büyük sorunlar beklemektedir. Hangi doktorlar bizi ameliyat edecek, ya da doğum yaptıracak. Belli branşlardayeterli uzman olmazsa zaten kişi başına yetersiz kalan doktor sayısı bir de uzmanlık ile ilgili sorunlar eklendiğinde içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

  Uzun vadede toplum sağlığını tehdit edecek.

  Sağlıkta şiddet kısa ve orta vadede yalnızca sağlık çalışanları ve onların yakınlarına zarar veriyor gibi görünse de uzun vadede toplum sağlığını tehdit edebilecek en önemli sorunlardan biridir.

  Konuya bu şekilde yaklaşmak yasal ve toplumsal çözümlerle sağlık çalışanlarının hak ettiği güvenli ortamda mesleklerini icra etmesini,vatandaşların ise hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini alabilmesini sağlayacaktır.

  Gereksiz açılan tazminat ve ceza davaları hekimlik uygulamalarını etkiliyor

  Gereksiz açılan tazminat ve ceza davaları hekimleri korkutmakta ve mesleki uygulamaları etkilemektedir. Defansif uygulamalar veya korkularla yapılan fazladan müdahaleler hem toplum sağlığını etkileyecek boyuta gelmiştir hemde sosyal güvenlik sistemi kaynaklarının gereksiz tüketilmesine sebep olmaktadır.

  Hekimler olarak yaptığımız tıbbi uygulamaların ve aldığımız kararların tabiîki sorumluluğunu taşıyoruz.  Ama alınacak hasta onamlarına her detayı büyük zaman ayırıp belirtsek bile yine; “Anlamadım, okumadan imzalatıldıgibi birçok nedenle meslektaşlarımız uzun süren mahkeme süreçleri ile yıpratılmakta ve hekimlik uygulamalarının bu korkularla hastaların lehlerine olmayacak şekilde değişmesine neden olmaktadır.

  Tazminat davalarında kazanç ile orantılı olmayan cezalar meslektaşlar arasında şehir efsanesi gibi yayılmakta ve ülkemizdeki tüm hekimlik uygulamalarını etkilemektedir.

  Tüm bunların sonucu olarak yapılması gereken tıbbi müdahaleler korkularlageç yapılmakta veya yapılmamaktadır.

  Sonuç olarak hem sosyal güvenlik sistemi kaynaklarımız hem de özel sigorta geri ödeme sistemine ilave önemli yükler gelmekte ve yanısıra toplum sağlığıolumsuz etkilenmektedir.

  Sonuç olarak vatandaşımızın benimsemediği ve kabul etmediği hiçbir yasal düzenlemenin geçerli olmayacağını biliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve kanun yapıcıların sağlıkta şiddeti engellemek için ellerinden geleni yapacaklarımıza şüphemiz yok.

  Ancak vatandaşımızın bu konuya sahip çıkmasıyla ve bunun yanı sıra Türkhekimlerinin yıpranan itibarlarının Sağlık Bakanlığı ve yöneticilerimizin hekimlerin itibar yönetimlerini gündeme alarak iyileştirilmesi konusunda çalışma yapmalarını ısrarla bekliyoruz.

  Öte yandan hasta ve hekimler arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların tüketicimahkemelerinde veya borçlar kanuna göre değil oluşturulacak ihtisas mahkemelerinde görülmesini istiyoruz.

  Malpraktis davalarının sonuçlarında uygulanan milyonluk tazminatların yerine ülkemizdeki günün koşullarına uygun olmasını talep ediyoruz.

  Başta hekim olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının güvenli ve rahat ortamlarda, hiçbir kaygı ve endişe duymadan mesleklerini icra etmelerinin en doğal hakları olduğunu ve bizden hizmet bekleyen tüm hastalarımızın da yararına olduğunu kamuoyuna saygı ile açıklarız.

  “ Sağlık çalışanına güven, sağlık çalışanına sahip çık” açıklamasına katılan sağlık örgütleri: 

  TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ

  TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

  TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ

  TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

  TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ

  TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ

  AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

   

  Yorum Yap →

Yorum Yap

Yanıtı iptal et